Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) Công ty CP Nước sạch Thái Bình

  • Đại hội có 245 Cổ đông tham dự và có 61 cổ đông ủy quyền, chiếm 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  • Ngày 25/4/2019 Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) tại Khách sạn Kim Long – Tòa nhà Hoàng Hà – TP Thái Bình.
  • Tại Đại hội, một số nội dung đã được thông qua và biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ lần thứ I (2014–2019) và Kế hoạch nhiệm kỳ lần thứ II (2019–2024).

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ I (2014-2019) và kế hoạch nhiệm kỳ lần II (2019-2024).

4. Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS chi năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2018. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

7. Đại hội tiến hành Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024)

  • Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) với sự nhất trí cao của 100% các cổ đông về tham dự. Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp.
Đoàn Chủ toạ Đại hội
Đ/c Nguyễn Thiên Bắc – Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT lần thứ I (2014-2019) và Kế hoạch nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024)
Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024)