Danh mục : Thông tin cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TailieuDHDCD_2024 —-> Click chuột để xem và tải Tài liệu Đại hội đồng cổ đông [...]

Báo cáo thường niên năm 2023

BCTHUONGNIEN2023 —> Click chuột để xem và tải  [...]

Báo cáo tài chính năm 2023

Click chuột vào để xem, tải: BCTC2023 (Đã được kiểm toán) [...]

Công văn về việc công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Click chuột để xem và tải:     Ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ 2024 (2) [...]

Công văn về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Click để xem và tải:  Ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ 2024 (1) [...]

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Click để xem, tải —>  TB ngày giao dịch đầu tiên [...]

Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch

Click để xem, tải về:     TB chấp nhận đăng ký giao dịch [...]

Thông báo chấp nhận đăng ký giao dịch

Click để xem —> Thông báo chấp nhận đăng ký giao dịch: TB chấp nhận [...]

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Click Chuột để xem ——-->NQDHDCDTN_2023 [...]

Công văn về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức

Công văn số 44/CTNSTB-TCKT Click chuột để xem: NĐKCC trả cổ tức 2022 Công văn [...]