Ban lãnh đạo Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình

Ông: Nguyễn Thiên Bắc – Chủ tịch HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng giám đốc: Ông Trần Văn Đức
Phó TGĐ phụ trách sản xuất: Ông Ngô Văn Tẩm 
 

Phó TGĐ phụ trách kinh doanh: Ông Lương Hữu Hưng

 

 

Phó TGĐ phụ trách KHKT&Đầu tư: Ông Đặng Thế Tường