Danh mục : 2. Xí nghiệp nước Tiền Hải

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý II/2024

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải Quý II/2024 [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý I/2024

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải Quý I/2024 [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý IV/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý III/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý II/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý I/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý III/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý II/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý I/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty [...]