Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III(2024-2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2024, Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029).

Đại hội khai mạc vào hồi 8h30 phút, với sự tham dự của 148 cổ đông, đại diện cho 9.829.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

   Đại hội đã thông qua các nội dung:

+ Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II(2019-2024) và Kế hoạch nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;

+ Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần II(2019-2024) và kế hoạch nhiệm kỳ lần III(2024-2029) của Ban kiểm soát;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;

+ Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2023;

+ Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024;

+ Thông qua chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình;

+ Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ lần thứ III (2024 2029).

Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) với sự nhất trí cao của 100% các cổ đông về tham dự. Với ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Thiên BắcChủ tịch HĐQT công ty thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT lần thứ II (2019-2024) và Kế hoạch nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029)

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh… Lĩnh vực cung cấp nước sạch khó khăn về nguồn nước khai thác do biến đổi khí hậu, hạ tầng kỹ thuật chưa ổn định, chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi, …vv. Nhưng trước tình hình đó, với vai trò quản trị, định hướng và giám sát. Ban lãnh đạo công ty đã luôn bám sát thị trường, đồng hành trong từng hoạt động, phát huy mọi thế mạnh, nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Kết quả hoạt động của nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) đã khẳng định vị thế của công ty với hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững.

 Một số hình ảnh Đại hội:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029)