Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2021,2022 theo Kết luận Thanh tra của Sở tài chính Thái Bình và chi trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) thông qua

Click để xem và tải —-> Ngày ĐKCC trả cổ tức 2023 (CĐ)