Thông báo, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2021

1. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên Click để xem, tải   Thongbao2021

2. Giấy mời  Click để xem, tải  Giaymoi2021

3. Chương trình làm việc của Đại hội Click để xem, tải Chuongtrinhlamviec2021

4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên Click để xem,tải  Quychelamviec2021

5. Phiếu xác nhận tham dự  Click để xem, tải  Phieuxacnhan2021

6. Giấy ủy quyền tham dự  Click để xem, tải  Giayuyquyen2021

7. Thư ứng cử thành viên BKS Click để xem, tải  Thuungcu2021

8. Thư đề cử  thành viên BKS Click để xem, tải  Thudecu2021

9. Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát  Click để xem  QCdecubosungTVBKS2021

10. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia BKS  Soyeulylich2021