Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý IV/2022