Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Nhân Quý II – 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Nhân – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý II – 2023