Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Trạm cấp nước Vũ Tây Quý III/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Trạm cấp nước Vũ Tây – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý III/2022