Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên

Click để xem      ThongbaoDHDCD2020

2. Chương trình làm việc của Đại hội

Click để xem      Chuongtrinhdaihoi2020

3. Quy chế tổ chức  ĐHĐCĐ thường niên

Click để xem       QuychelamviecDHDCD2020

4. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên

Click để xem         NghiQuyetDaiHoi

5. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên

Click để xem        Bien_Bandaihoi