Báo chỉ số đồng hồ nước qua điện thoại

Đọc chỉ số đồng hồ nước qua điện thoại:
Nhân viên ghi chỉ số bắt buộc phải đến nhà khách hàng để ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng. Trường hợp đặc biệt chưa ghi được chỉ số, khách hàng có thể báo chỉ số đồng nước qua điện thoại (nhưng không được quá 2 tháng liên tục)
Điện thọai liên hệ báo chỉ số : 

Trả lời