Danh mục : 1. Xí nghiệp nước Thành Phố

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý I/2024

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý IV/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý III/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý II/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý I/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý III/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý II/2022

  Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố T3/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố T2/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty [...]