Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Nhân Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Nhân – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý I năm 2023